Рационално безсмъртие

"Ако смъртта беше благо, боговете нямаше да са безсмъртни", Сафо

Хиперструктура

Понятието е въведено от В. И. Кремянски по този начин:
<<Терминът  „хиперструктура”, има смесен произход от гръцки език  „хипер” – повече, свръх, нататък ... и от латински „структура” най-добре съответства на описанието на: повече-от-структури, външни по своя произход и отразяващи следи на взаимодействие с по-обширни и сложно организирани системи, но възникващи не по друг начин, а като наложени отвън видоизменения (екзогенни модификации) на собствените непосредствените структури на дадения обект, като по този начин представляват най-близкия материален носител на дадени единици примитивна или слабо развита информация>>

Хиперструктура
Структурните връзки, които организират елементите в структура намаляват част от степените на свобода на съответните елементи за сметка на нарастване на порядъка в структурата. Тъй като така разгледаната структура има някакви остатъчни степени на свобода, последните подлежат на въздействия от външната среда, при което се образуват хипер структури, чиято организация зависи от външните въздействия, които ги създават и не зависи от основната (носещата) структура на системата. Например, ако приемем молекулата на водата и водните кристали (при температура < 0 C⁰) за носеща структура, конкретната организация на микро-кристалите на водата се определя основно от външни въздействия – възможни са безброй много видове снежинки (показани на снимката).

 

Използвана литература:

1.    Smith C.S., Structure, substructure, and superstructure., - “Reviews of Modern Physics”, v.36,N2,1964.;
2.    Кремянский В.И., Методологические проблемы системного подхода к информации, изд.Наука, 1977г.,стр.3-4;
3.    Колев Т. Ж. Лично Безсмъртие без мистика и религия 2012г.

Вие сте тук:Начало Терминологичен речник Хиперструктура